Metodika komunikácie

Účelom tejto metodiky je opísať a zadefinovať postupy komunikácie v tíme. Poskytuje informácie o správnom spôsobe komunikácie, určuje kanály pre rôzne typy komunikácie a uvádza postup pre správne použitie týchto kanálov. Metodika je určená pre všetkých členov tímu.

Komunikácia v tíme prebieha primárne prostredníctvom komunikačnej služby Slack, standup volania v google hangouts, na spoločnom stretnutím tímu v stredu, pomocou komentárov v zdrojovom kóde v nástroji TFS(Team Foundation Server), ktorý je využívaný na manažment zadaných úloh.

Komunikačné kanály

Slack

V komunikačnom nástroji Slack sú vytvorené kanály na jednotlivé témy týkajúce sa projektu. Konkrétne sú to nasledovné:

  • general - tento kanál sa využíva na komunikáciu všeobecných vecí týkajúcich sa tímového projektu, ktoré nespadajú do žiadneho iného kanálu
  • zapisnice - kanál slúži na vladanie dokumentov ako zápisnice, retrospektívy a iné aby mohli prejsť revíziou ostatných členov tímu a následne mohli byť vložené na webovú stránku tímu
  • random - kanál random slúži na komunikáciu, ktorá nemusí byť priamo spojená s témou projektu
  • tfs-notifications- kanál automaticky generuje správy z TFS týkajúce sa pull requestov témou projektu
  • teambuilding- v kanáli sa riešia stretnutia členov tímu za účelom otužovania kolektívu

TeamFoundationServer

Komunikácia v nástroji TeamFoundationServer pozostáva z komentárov ku konkrétnym úlohám, kde členovia tímu riešia problémy alebo nejasnosti ohľadom úlohy. Taktiež sa riešia aj komentáre ku code review na konkrétnom pull requeste.

Telefón

Telefonické spojenie je využívané v prípade, že nastal nejaký urgentný problém. Príkladom je napríklad oznámenie neúčasti na stretnutí ale taktiež aj problém pri plnení zadanej úlohy. Telefonická komunikácia zahŕňa hovor ale aj SMS.

Osobné stretnutie

Väčšina komunikácie prebieha počas osobného stretnutia v stredu, kedy je ideálne riešiť nejasnosti a problémy vzniknuté pri práci na úlohách. Na stretnutiach sú tak isto prezentované pokroky na projekte, a tým sa dostávajú vzniknuté zmeny na konkrétnych častiach projektu do povedomia ostatných členov tímu. Ak má člen tímu problém, ktorý nevie sám vyriešiť, dohodne sa s iným členom tímu na osobnom stretnutí a tam sa pokúšajú spoločnými silami tento problém vyriešiť.

Email

Emailová komunikácia pomocou tímového aliasu tp062018@googlegroups.com je využívaná na kontakt s okolím.