Metodika úloh

Dedikácia

Táto metodika je určená pre každého člena tímového projektu, vrátane produktového vlastníka. Definuje roly a zodpovednosti v rámci manažmentu úloh.

Vymedzenie pojmov a definícií

Product Backlog

Je nástroj na definovanie požiadaviek produktového vlastníka voči vývojovému tímu. Obsahuje zoznam požiadaviek a úloh usporiadaných podľa priority doručenia produktového vlastníka. Požiadavky/úlohy sú spravidla v jednej z troch úrovní a to Feature, User Story, a Task opísané nižšie.

Feature

Je high level požiadavka produktového vlastníka opisujúca črty doručovaného produktu. Jedna Feature spravidla obsahuje viac User Stories. Dĺžka trvania Feature nie je časovo ohraničená.

User Story

Je úloha, ktorej cieľom je naplniť časť požiadaviek jej nadradeniej Feature. Jedna User Story spravidla prislúcha jednej Feature a zároveň obsahuje viac Taskov. Rozsah User Story by mala byť definovaná tak, aby ju bolo možné doručiť v rámci jedného šprintu.

Task

Je konrétna úloha, ktorej cieľom je napĺňať akceptačné kritériá jednej User Story. Task spravidla prislúcha jednej User Story. Task by mal byť definovaný tak, aby ho bolo možné dokončiť za jeden pracovný deň.

Definition of done

 • Feature: Ak je dodaná všetka funkcionalita opísaná vo Feature a všetky User Stories k nej prislúchajúce sú hotové, po dohode s produktovým vlastníkom možno Feature uzavrieť.

 • User Story:

 • Všetky prislúchajúce Tasky sú v stave Done

 • Sú splnené všetky akceptačné kritériá

 • Je otestovaná

 • Je akceptovaná produktovým vlastníkom

 • Task:

 • Úlohy definované v Tasku sú splnené.

 • Prislúchajúce pull requesty sú mergnuté v master vetve

Roly a zodpovednosti

Tím

Skladá sa zo všetkých členov tímového projektu dodávajúcich produkt.

 • Povinnosti:

 • Aktívne sa zapájať do stretnutí s produktovým vlastníkom

 • Aktívne sa podieľať na došpecifikovaní User Stories

 • Ohodnocovať došpecifikované User Stories

 • Vytvárať Tasky pre User Stories

 • Efektívne si rozdeľovať úlohy

 • Plniť stanovené úlohy

 • Diskutovať a seba-reflektovať výkonnosť v rámci retrospektív

 • Zodpovedný za:

 • Dodávaný produkt

SCRUM Master

 • Povinnosti:

 • Sledovať a vynucovať dodržiavanie metodík SCRUM-u

 • Viesť stretnutia tímu s produktovým vlastníkom

 • Zapisovať požiadavky/úlohy počas stretnutí do manažovacieho nástroja

 • Zodpovedný za:

 • Harmonickú kolaboráciu tímu a produktového vlastníka

Product Owner

 • Povinnosti:

 • Definovať Features dodávaného produktu

 • Vytvárať a diskutovať Uset Stories

 • Prioritizovať Uset Stories

 • Schvaľovať User Stories a časti dodávaného produktu

 • Zodpovedný za:

 • Jasnú špecifikáciu požiadaviek