Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 1.10.2018, tím 06

Čas stretnutia: 10:00-11:30
Miesto stretnutia: Sféra a.s. (Karadžičova 2)
Téma stretnutia: Predstavenie projektu spoločnosťou
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Prochádzka

Neprítomní:

Úlohy:

 • zvoliť vhodný framework
 • vybrať verziovací nástroj (pre Jira skontrolovať pridanie pozorovateľa)
 • TFS/Github - ktorý manažment systém pre zdrojové kódy
 • dohodnúť sa na spoločnom IDE
 • pripraviť prezentáciu zdôvodňujúcu náš výber

Požiadavky:

 • potreba dostupnosti na webe
 • spustiteľné na všetkých prehliadačoch
 • COMPONENT
 • napojenie na existujúce API vo firme Sféra a.s.
 • potreba optimalizácie pre rôzny počet prvkov
 • potreba modifikácie zobrazených dát
 • optimalizácia pre priblíženie a oddialenie prvkov
 • prepínanie medzi režimami schéma/mapa
 • vizualizácia simulácie a agregácia čiastočných kriviek do jednej krivky
 • potreba riešiť spájanie objektov (napríklad budova skladajúca sa z poschodí)
 • vytvorenie fyzikálneho/ekonomického modelu

Výzvy:

 • namapovanie do reálneho sveta (využívanie geolokácie a počasia)

Prezentované technológie: