Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 19.11.2018, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-12:20
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Vylepšenia prototypu a možnosti simulácie
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Procházka

Neprítomní:

Aplikácia

 • postupne aktualizovať demo čo máme zatiaľ vytvorené a stavať na ňom
 • model a evidencia prvkov nepotrebuje GUI
 • json - názov, autor, čas vytvorenia simulácie a pod. - môže to byť súčasť jsonu alebo samostatne
 • ideálne riešenie je, aby všetci používatelia mohli vidieť všetky modely, neobmedzovať používateľovi prezerať len svoje modely
 • nepotrebujem tam jednoducho vôbec riešiť používateľov
 • ceny netreba najbližšie dva týždne
 • vytvoriť GUI rozhranie pre zadanie cenníka v hodinách a dňoch pre týždeň (sviatky pre daný rok budú 8. typ dňa, vytvoriť si ich zoznam v aktuálnom roku)
 • stačí v nastaveniach pridať možnosť nastaviť cenník a otvorí sa formulár pre cenník, ktorý sa bude používať globálne
 • výsledok simulácie by sa mal uložiť do databázy a potom by sa mal výsledok simulácie načítať z databázy
 • obmedzenie na maximálny výkon pre batériu, aby sa nevyčerpala energia hneď
 • pri zobrazení konkrétneho prvku bude potrebné ísť na nižšiu úroveň
 • riešiť prechody v čase (zimný čas na letný čas a podobne)
 • simulácie by mali byť minimálne tabuľkovo oddelené
 • výkonové charakteristiky sa nedajú vždy agregovať
 • časový rad je dostačujúce uložiť ako pole
 • transformátor dať do modelu bez toho aby sa dal zmazať, budem na ňom robiť sumár
 • aj transformátor bude v budúcnosti musieť mať parametre, zatiaľ obmedziť len na jeden transformátor pre model
 • dať transformátor už na začiatku pri vytvorení modelu a nechať ho tam aj po jeho vyčistení, nesmie mať druhú inštanciu
 • víkendy viem určiť zo systému, ale sviatok je viazaný na daný systém
 • varovanie, že prvok nie je nikde zobrazený

Simulácia:

 • pri batérií sledovať či je úplne nabitá alebo vybitá (dať obmedzenie vybitia na 10%, lebo úplne vybitie nie je vhodné)
 • ak chcem riešiť simuláciu aj na spodných úrovniach, treba riešiť aj konkrétne napojenie pre daný prvok s ostatnými prvkami v modeli
 • keď sú domy spojené, elektrina z batérie odíde, ak tam nie je žiaden obmedzovač
 • batéria môže poskytovať pomerovo podľa toho kto koľko potrebuje, aby sa v prípade veľkého odberu dostalo všetkých bez toho, že by niekoho zvýhodňovala
 • nastaviť podľa dňa a hodiny krivku a potom zobraziť výsledok v eurách
 • každá inštancia prvku môže mať iný cenník, prvok sa bude naň odkazovať
 • pracujeme s tým, že simulačný nástroj nemá vlastné GUI
 • vytvoriť simulačné jadro nezávislé tak, aby sa dalo v prípade potreby použiť externé jadro
 • simulácia je asynchrónna požiadavka, príde len výsledok - napríklad nejaké id výsledku simulácie
 • pri archivácií simulácie sa tá môže napríklad presunúť zo simulačného jadra k nám do databázy
 • jednou z možností je po simulácií len zmeniť vlastníka napríklad z engine na používateľa -> premapovanie
 • inicializačné podmienky pre simuláciu, napríklad na koľko je na začiatku nabitá batéria (začíname z 0)
 • možnosť prerušiť simuláciu (v budúcnosti)
 • jednou z možností je určiť aj maximálnu kapacitu RAM, ak budú obmedzenia
 • dĺžka koľko časovo trvala simulácia a veľkosť projektu (veľkostné obmedzenie) zobraziť
 • zatiaľ stačí len sumárne spočítať a potom to prebehnúť batériou s kontrolou či je nabitá

Alarm:

 • domácnosť má nastavenú určitú maximálnu kapacitu, ak ju prekročí, čaká ju pokuta - toto môže byť jedným z výpisov v logoch simulácie
 • optimalizácia alarmu pre jeho začiatok a koniec, nie ho len kontinuálne vypisovať (môže to byť samostatný komponent)
 • komponent pre zobrazovanie a zachytávanie logov, samotná simulácia to nemusí vedieť
 • alarm pre všetky/vybrané inštancie
 • pridať možnosť či chcem sledovať určitý parameter a podľa toho zobrazovať alebo nezobrazovať alarmy
 • mohla by byť notifikačná vrstva pre jednotlivé typy alarmov - hudba budúcnosti