Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 14.2.2019, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-12:00
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Definovanie vízie a požiadaviek na tento semester
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Procházka

Neprítomní:

Dokončiť staré požiadavky, čo sa ešte nespravilo:

 • podschéma (napríklad rozkliknutie bytovky)
 • zamknúť a potom odomknúť prvok na mape
 • pri zoomovaní skúsiť ako to bude vyzerať keď prvky zmiznú a potom sa znova objavia už na svojej novej pozícií
 • kliknutie na prvok v hierarchií ho označí na mape
 • pri výbere prvkov v menu simulácie sa po kliknutí na nadprvok označia všetky podprvky
 • grafy - min, max, priemer, suma
 • náklady - cez koláčový graf za nejaké obdobie, po tarifách za jednotlivé hodiny v cenníku
 • koláčový graf - celková suma v € za nejakú tarifu
 • ak nie je v menu veľa položiek dať uložiť pre každú položku (napríklad pop-up) - premenovať projekt
 • možnosť uložiť dať do menu modelovania, na úvodnej stránke ho môžeme odstrániť
 • v simulácií upraviť dátum na štandardný slovenský formát
 • zo submenu vybrať projekt - toto si ešte premyslieť ako to budeme robiť
 • tlačidlo - info o projekte, po stlačení nech sa zobrazia atribúty projektu
 • keď otvorím modelovanie je lepšie nastaviť default menší zoom, aby som tam toho vedel viac namodelovať
 • ďalej riešiť kategorizované atribúty, ak by ich bolo viac a ich zobrazenie by nebolo prehľadné
 • položky menu pridať do stredu, ak bude vpravo info o používateľovi alebo o projekte
 • transformátor nemá byť povinný prvok v modeli, pretože môžem robiť aj iné modelovanie
 • pridať prvok vedenie a stožiar
 • bytovka znamená, že každý z jej prvkov môže obsahovať podschému

Vízia:

 • cieľom je: platforma čo dobre vyzerá
 • platforma vytvorená modulárne, aby vedel niekto niečo doplniť alebo vymeniť
 • musí to byť pekné, moderné bez lagov, bez hluchých miest

Simulácia:

 • prehrávanie uloženej simulácie s nastavením rýchlosti
 • použiť nové prvky, ktorým viem poskytnúť vlastný výpočet, príp. vlastné simulačné jadro bez toho aby som upravoval zdrojové kódy
 • externá osoba musí vedieť, ako si má vytvoriť vlastné simulačné jadro podľa definovaného rozhrania
 • závislosti medzi jadrom a prvkami je zrejmá
 • správanie prvku je vlastnosťou jadra, ktoré ale musí vedieť aký je to prvok
 • ten istý prvok v dvoch simulačných jadrách sa môže správať rozdielne
 • vedieť rozlíšiť ktoré atribúty sa týkajú tohto simulačného jadra
 • uvažujeme 2 naraz zapojené simulačné jadrá, kedy na oboch bežia simulácie
 • pred začatím simulácie si zvolím aké chcem simulačné jadro
 • na úrovni GUI môžem pridať možnosť synchronizovať parametre medzi dvoma sim. jadrami aby to človek nemusel vypĺňať opakovane
 • odhad od Sféry, že by tam mohli byť 3-4 simulačné jadrá
 • musím vedieť, že na týchto prvkoch potrebujem vyplniť určité parametre, ktoré sa potom použijú v simulácií
 • simulačné jadrá spolu súvisia, robia podobné úlohy
 • model nemôže vedieť o simulačnom jadre, simulačné jadro musí vedieť o modeli
 • jedno simulačné jadro môže mať aj viacero metód pre simulácie
 • rôzne url adresy, na ktoré sa bude posielať model pre rôzne simulačné jadrá
 • testovanie s externým simulačným jadrom na konci semestra
 • prehrávanie simulácie: pohyb, blikanie, na baterke ukazuje ako veľmi je nabitá, kde koľko tečie
 • neriešime simuláciu do budúcna, bez predikcie, pričom ale uvažujem, čo by sa stalo ak by sa niečo zmenilo na základe historických dát
 • buď natvrdo namapovať krivku alebo podľa toho čo umožňuje simulačné jadro, ktoré si vie potom hodnoty upraviť/dorátať (napríklad má informácie o počasí a pod.)
 • pre poskytovaný prvok vieme určiť charakteristiku odberu na základe obmedzenia typu prvku
 • nie predikcia, len reálne správanie (bolo by treba riešiť počasie a pod. čo je veľký problém)
 • simulačné jadro nie je o domácnostiach, ale najmä o generátoroch, batériách, výrobe atď.
 • dátumy rieši simulačné jadro -> simulačné jadro vypíše zlé vstupné parametre
 • jadro umožňuje validáciu vstupných podmienok, ak je to v poriadku, tak ho spustím ak nie tak vypíše problém
 • pri zozname výsledkov simulácií stačí uviesť, že ešte beží a dať možnosť či spustiť synchrónne alebo v pozadí asynchrónne

EIC:

 • v elektrine sa používa identifikátor EIC, ktorý identifikuje samotné odberné miesto a vieme sa dostať k jeho dátam
 • samostatne EIC výroby a EIC spotreby
 • 24z, 24y, 24x - prefixy s významom, celkovo 16 znakov (24zs - západoslovenská)
 • neuvažujeme dáta pre simuláciu na úrovni modelovania
 • charakter odberu pre jednotlivé typy možných prvkov
 • ak nemám EIC tak si vytvoriť určitú modelovú situáciu, ale zatiaľ to neriešiť
 • nie je ideálne len podľa charakteru odberu priradiť existujúcu krivku, ale tu nám stačí aj EIC
 • EIC si tiež vieme vymyslieť, podobne ako si vymýšľame aj číslo časového radu
 • ak je EIC použijem to, inak nejaký preddefinovaný model z obmedzeného výberu možností