Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 21.03.2019, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-12:00
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Testovanie aplikácie používateľom
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Procházka

Neprítomní:

Poznámky z testovania vytvoreného produktu:

 • na prvý pohľad je pre nového používateľa nejasné, v čom je rozdiel medzi modelovaním a simuláciou
 • veď aj modelovaním môžem simulovať topológiu siete
 • pridať informácie, aby používateľ vedel, že v simulácií dostane určité výsledky (pomocou matematických výpočtov v pozadí napríklad)
 • počítať s tým, že väčšina používateľov si nebude čítať celé popisy a vrhne sa hneď na aplikáciu
 • simulačné jadrá nie sú úplne dobre pochopiteľné, skôr simulačné servery
 • používateľ najskôr prečíta veľké popisy, z ktorých by mu malo byť jasné čo aplikácia robí

Aplikácia:

 • na začiatku hneď vidím nový projekt a mnoho možností, takže si viem niečo namodelovať

Ikony:

 • namiesto ikony batérie radšej 12-v z auta
 • grafická reprezentácia veľa povie používateľovi
 • naftový generátor sa nepodobá na naftový generátor
 • stožiar je na prvý pohľad príliš hrubý
 • transformátor nie úplne vhodná ikonka
 • v novom projekte som dal vytvoriť nový projekt a nič sa nestalo
 • pridať väčšie zvýraznenie, že som v režime modelovania
 • premenovať projektu nebolo jasné na prvý pohľad
 • typ sa nedá zmeniť, možno to jasnejšie označiť
 • časový rad s nejakým číslom - nejasné, ani výber ani popis
 • keby tam hore svietilo EIC tak je to niečo iné, ale časový rad predstavuje interval
 • typ budovy podľa určitých parametrov (priemyselná, spotreba do 4 kW,...)
 • ak by tam bolo EIC tak kto ho používateľa, nepotrebuje popis, ak ho nepozná tak si popis prečíta
 • ak by sa to dalo použiť aj pre iné modelovanie (nie energetiku), tak názvy atribútov nastaviť tak, aby boli použiteľné pre všetko/dané modelovanie
 • ikona šípky pri atribúte je nejasná, na prvý pohľad pôsobí ako "potvrdenie"
 • pridať možnosť zobraziť názov prvku, nevidím ho v schéme
 • efekt prepojenia je pekný, zabliká a zapojí
 • pridať stožiar pre vonkajšie napojenie
 • na prvý pohľad sa zdá, že prepojenie pôjde cez ikonu
 • pridať kontrolu napríklad či je to číslo pri časovom rade
 • pri undo keď sa menia atribúty sa nič nezobrazuje, používateľ nevie že sa niečo deje
 • priamo pri vytvorení prvku pridať k jeho názvu aj číslo, napríklad Batéria 1, Batéria 2,...
 • užívateľ nepracuje s id, nepotrebuje ho vidieť, prípadne ho dať do nejakého slotu, že systémové parametre --> skôr odstrániť, zbytočne zaberá miesto
 • zadaj skupinu a premenovanie - keď do toho kliknem tak nech sa to celé označí alebo to celé zmizne
 • používateľ je zvyknutý ťahať z rohov, nie zo stredu
 • vypínanie režimu spájania ďalším kliknutím je zbytočné, stačí to vypnúť pri kliknutí na iný element
 • po pravom kliknutí na Group sa nestane nič
 • z ostatnými prvkami keď použijem group, tak ich zoskupím a viem s nimi hýbať ako so skupinou - tak ako je to aj v podobných programoch
 • kontextové menu pri pravom kliknutí dať po slovensky
 • ikona diskety mi nič nehovorí, nič to nerobí a nepekne to vyzerá
 • dnes je populárne automatické ukladanie po každých niekoľko minútach + pridať oznámenie o tom, že prebehlo ukladanie
 • skryť ID, ktoré nemajú pre používateľa ďalšiu hodnotu
 • spraviť si zo skupiny hierarchiu
 • priemyselný park - bytovka s bytmi s veľkým napájaním, v ktorom sú ďalšie menšie prvky na ňu napojené
 • monitoring na jednotlivé časti stĺpu, ak mám z neho napríklad 3 prepojenia tak 3x monitoring
 • asi by bolo vhodné mať viacero hierarchií - fyzikálne a zároveň ako si to označil používateľ
 • kliknutie v hierarchií by malo označiť prvok na mape
 • možno zobrazovať prvky z energetického a telekomunikačného balíčka spolu a len zvýrazniť tie, ktoré sú aktuálne zvolené

Simulácia:

 • Zlepšiť chybové výpisy pri simulácií ak nastane chyba
 • v Dygraphs som si spravil zoom a chcem to vrátiť späť na pôvodný výber celého grafu
 • ak si dám aj dátum do budúcnosti (resp. dnešný deň) tak sa tam môže v grafe zobraziť čiara -> jednoduchšie je ale proste obmedziť čas aby sa nedal vybrať dátum z budúcnosti
 • najskôr možno spotreba a potom náklady, prípadne rozdeliť spotrebu a výrobu na 2 samostatné grafy
 • tarifikácia koláčovým na základe zvoleného obdobia
 • keď si v grafe vyberám, tak nevidím aký mám zvolený deň - pridať focus na konkrétny deň
 • keď si vyberiem element v Dygraphs a jeho časové obdobie, tak si pamätať, že čo som si vybral a použiť to aj na zvyšné elementy aby som si ich mohol porovnávať
 • v Dygraphs pri kliknutí na deň posun po dňoch tlačidlom
 • agreguj ako nastavenie zoomu na x-ovej osi, to bol prvý názor používateľa
 • pri kliknutí na zobrazený prvok zobraziť aj jednotky
 • pri mape je dosť malé vzhľadom na to že ikony sú na kope
 • zahodiť výsledky a uložiť výsledky
 • z pohľadu monitorovania a simulácie by už mohli byť pripravené prvky pre modelovanie

Cenník

 • cenník je na prvý pohľad komplikovaný, očakával by som ďalšie informácie o položkách
 • ošetriť vstupy od používateľa, aby tam nebolo viac bodiek alebo čiarok
 • na cenníku chýba tlačidlo Späť
 • jednoduchšie by bolo ťahanie čiar na grafe, čím by sa menili hodnoty

Nastavenia:

 • možnosť + pre pridať nové jadro spraviť väčšie, aby to používateľ skôr našiel
 • v hornej časti by malo byť ovládanie stránky
 • názov a adresa sú nejednoznačný vstup
 • pridať tam aj kto a kedy pridal simulačné jadro
 • vymazanie položiek názvu a adresy po pridaní nového jadra
 • chyba, pri zmazaní štvrtého jadra sa zmazalo druhé
 • pridať ďalšie informácie o vizualizačnom adaptéri

Dizajn:

 • používateľ očakáva, že pravé tlačidlo myši sa dá použiť aj na ostatných prvkoch systému

Prezentovanie:

 • spraviť energetickú a telekomunikačnú časť
 • možnosť pre ukladanie vytiahnuť hore k názvu projektu
 • pri zatvorení stránky pridať okno, že pozor nemáš uložené zmeny, skutočne chceš stránku ukončiť?
 • pri možnosti importu zo súboru skontrolovať aký je to typ
 • pre nefungujúci monitoring pridať len: Nie sú vytvorené monitorovacie zariadenia