Zápisnica zo stretnutia 03.10.2018, tím 06

Čas stretnutia: 10:00-15:00
Miesto stretnutia: FIIT
Téma stretnutia: Project setup
Zápisnicu vypracoval: Martin Činčurak

Úlohy identifikované na začiatku stretnutia:

 • Analýza knižníc na podporu vizualizácie 2D a 3D modelov, máp
 • Výber nástroja na issue tracking
 • Výber nástroja na source control
 • Výber vývojového prostredia
 • Tvorba tímovej webovej stránky
 • Výber komunikačného nástroja

1. Analýza knižníc

Analyzovali sme existujúce riešenia. Naše kritéria pri výbere knižníc boli:

 • podporuje web
 • škálovatelná (vykreslovanie obrovského počtu objektov)
 • možnosť rozšírenia o simuláciu
 • zobrazovanie na mriežke a vrstvách
 • knižnica má dokumentáciu a širokú komunitu
 • knižnica má implementované čo najviac funkcií

Ako výsledok tohoto bodu boli zvolené tri knižnice:

 • mxgraph
 • go js
 • d3
 • vis js

2. Issue tracking

Na issue tracking sme si zvolili Team Foundation Server (TFS). Tento tool sme si zvolili na základe hlasovania. Rozhodovali sme medzi Jira a TFS.
Hrozilo riziko nedodania softvéru Jira, kedže vyhodnocovanie požiadavky na pridelenie licencie môže trvať až do dvoch tyždňov, a preto sme sa
rozhodli pre TFS. TFS ponúka veľmi podobné funkcionality ako JIRA.

3. Source control

TFS taktiež ponúka funkciu na správu verzií kódu a preto sme sa rozhodli pre integrovaný git v spolupráci s TFS.

4. IDE

Ako IDE sme si zvolili Visual Studio Code a WebStorm. Oba nástroje podporujú vývoj v JS a členovia tímu majú s nimi reálne skúsenosti.

5. Tvorba webovej stránky

Inicializacia gatsbyjs projektu. Tvorba low fidellity modelu.

6. Komunikačný nástroj

Ako komunikačný nástroj sme si zvolili Slack.