Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 8.10.2018, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-12:15
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Definovanie požiadaviek na analyzované knižnice
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Prochádzka

Neprítomní:

Potrebné časti pre otestovanie v knižniciach:

 • Dátový model prvkov má byť nezávislý. Vizualizácia a model sa majú dať vymeniť. Samostatne krabičky reprezentujúce model a graf.
 • Preskúmať nezávislosť krabičiek - importovanie dát. Či vieme vytvárať vlastný popis modelu a to oboma smermi aj pre import a export do externých systémov.
 • Vizualizovať napevno dané dáta, aby zvolená knižnica vedela spraviť jednoduchú simuláciu.
 • Ako urobiť simuláciu, či je na začiatku potrebné niečo nakresliť, či priamo uložiť vytvorený model a následne spraviť simuláciu (model s logickými operátormi). Krabička simulácie môže byt cudzia resp. simulačný nastroj si vie vybrať z modelu. Zistiť, či je možné zobraziť model a aj štatistické krivky zo simulácie. Ako je možné spojiť ich spolu a aké bude vykreslenie. Je možné to urobiť aj tak, aby jedna časť bola na grafe, jedna na zobrazovanie na modeloch (napr. zobrazovanie tendenčnej krivky v modeli, pri atribútoch modeloch). Ako zobraziť graf krivky, či ho je možné pridať do modelu v obrazovke alebo v bočnom paneli.
 • Či má mať knižnica výpočtové modely, či má výpočtovú (matlab) logiku, či podporuje vykresľovanie time series. Ak nie, či tam vieme vložiť iné knižnice (platí aj pre ostatné funkcionality).
 • Ako si knižnica uloží zapamätanie poslednej pozície. Ako sa správa, keď prídu nové údaje z vonku, či sa tieto nové údaje dajú nabok, či sa nerozbijú pôvodné údaje používateľa. Je potrebné, aby používateľ vedel pracovať ako vo svojej šachovnici, schematicky a usporiadane - podpora možnosti perzistencie.
 • Otestovať zobrazenie na Google mapách, či je možné daný model nakresliť na mapu, či sa dá transformovať model do mapy. Keď sa pridajú prvky z vonku, každý prvok má vlastné typy atribútov, má vlastné atribúty pre pozíciu na mape, pozíciu na súradnicu. Je možné to isté zobraziť na mapách a schéme. Na mape reálne zobrazenie a na schéme prehľadné usporiadanie. Aké sú možnosti v prípade orientácie v danej knižnici?
 • Zgrupovanie - aby sa grupa správala ako jeden prvok - vytvorenie grupy z daných prvkov. Pri zoome, ktoré sa majú zgrupovať ako prvé, či je možné urobiť hranice zoomovania a určiť hranicu, že tieto prvky sa nesmú zoomovat ďalej.

Doplnkové požiadavky:

 • Ku každému nástroju napísať hierarchickú štruktúru, to znamená uviesť, z akých prvkov sa skladajú - aké sú rozširujúce funkcionality, pluginy a ich správanie.
 • Ako sa postaviť k problematike viacerých poschodí v jednej budove? Knižnica by mala umožňovať prekliky medzi schematickými a topologickými zobrazeniami. Zistiť, ako rýchlo bude zobrazovať prechody medzi zobrazeniami, tak aby to z používateľského hľadiska netrvalo príliš dlho.
 • Preskúmanie dátového modelu (graphSQL), vybrať len časť modelu a zistiť či niektorý z nástrojov zobrazuje len istú časť dát napr. grupu. Ako je to možné spraviť v tých, ktoré neponúkajú možnosť týchto nástrojov.
 • Možnosť zobraziť model v Google mapách a potom ho zobraziť typologicky bez čakania .
 • Možnosť v schematickom editore upravovať model.
 • Ako riešiť problematiku dotazovania (napr. zobraz model s telekomunikačnými väzbami alebo elektrotechnickými väzbami). V schematickom zobrazení možnosť zobraziť len jednu grupu pomocou dopytu.
 • Vedieť ako fungujú knižnice, popísať ich hierarchiu, aby sme vedeli čo je v nich možné spraviť v budúcnosti.
 • Vytvorenie záťažových testov: generovať rovnaké modely vo všetkých knižniciach.
 • Backend časť - vykresliť orientovaný graf, model by mal disponovať časťou na vizualizáciu i časťou na simuláciu. Model by mal byť nezávislý od vizualizácie, predstavuje inú krabičku. Vlastné popisy pre orientované grafy pre jednotlivé komponenty (keď zobrazím červený štvorček nech sa zobrazí 5 atribútov, keď modrý tak len 3 atribúty). Vizualizovanie údajov - spraviť rozhranie medzi grafickým rozhraním a modelom, dáta môžu byť na začiatku aj na disku a budú sa načítavať cez pred definovane rozhranie. Tak, aby sme sa vedeli potom neskôr napojiť na databázu.
 • Zoznam prvkov v modeli, ich vlastnosti, dátové prvky s technickými prvkami.

Poznámky od Sféry:

 • To čo je najvyššie má najvyššiu prioritu v BL.
 • Riadky knižnice - stĺpce funkcionality.
 • Nájsť náhradné riešenie ak nejaká funkcionalita chýba.