Zápisnica zo stretnutia 10.10.2018, tím 06

Čas stretnutia: 10:00-15:00
Miesto stretnutia: FIIT
Téma stretnutia: Tasky
Zápisnicu vypracoval: Michal Ostrodický

Prítomní:

  • Bc. Martin Činčurák
  • Bc. Michal Ostrodický
  • Bc. František Ďurana
  • Bc. Dávid Pavelka
  • Bc. Peter Pavlík
  • Bc. Richard Mocák
  • Bc. Matej Prochádzka

Úlohy identifikované na začiatku stretnutia:

  • Analýza knižnic podľa user stories a príslušných taskov

Zistenia

  • Knižnica vis.js nemá podporu koordinátov, preto ju ďalej neuvažujeme
  • Knižnica D3.js nemá vlastný dátový model pre grafy, čo je no-go pre túto knižnicu

Záver

Do ďalšieho týždňa sa zúžil výber knižníc na mxgraph a go.js. Pokúsime sa vytvoriť prototypy v oboch knižniciach. Sústredíme sa na preklikávanie medzi 2 pohľadmi, zmenu a načítanie modelu.