Zápisnica zo stretnutia 17.10.2018, tím 06

Čas stretnutia: 10:00-15:00
Miesto stretnutia: FIIT
Téma stretnutia: Tasky
Zápisnicu vypracoval: Michal Ostrodický

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Prochádzka

Úlohy identifikované na začiatku stretnutia:

 • Vytvorenie prototypov v knižniciach mxgraph a go.js
 • Prototyp by mal:

  • vedieť načítať model dát
  • zobraziť zmenu dát
  • ponúkať 2 rôzne zobrazenia dát
  • zobrazenia dát musia mať 2 rôzne typy koordinátov, samostatné pre každý pohľad
  • zobraziť veľké mnoštvo dát
 • Vytvorenie prihlášky na TP Cup

Popis priebehu stretnutia

 • Vytvorili sa 2 trojčlenné skupiny, ktoré si rozdelili prácu na knižniciach
 • Na Go.js pracovali Martin, Dávid a Peter
 • Na mxgraphe pracovali Richard, Matej a František
 • Dokument na TP Cup vypracoval Michal

Záver

 • V knižnici Go.js sa podarilo splniť všetky body. Pre veľké množstvo dát sa však model dlhšie načítaval
 • V knižnice mxgraph sme identifikovali problém, že modely nie sú znovupoužiteľné. Pre každé zobrazenie je potrebné vytvárať model nanovo, čo je z nášho pohľadu veľký problém.
 • Odovzdanie prihlášky na TP Cup