Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 12.11.2018, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-12:05
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Vylepšenia prototypu a ďalšia funkcionalita
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Prochádzka

Neprítomní:

GUI prototyp

 • správanie má byť jednotné pre mapu aj schému
 • otvárať ako prvé schémové zobrazenie a nie mapové
 • je vhodné pridať lištu pre nástroje (uložiť, krok späť, krok dopredu)
 • grafy nie je potrebné zobrazovať v modelovaní, radšej ich nahradiť inými zobrazeniami
 • pridať skratku na vrátenie k poslednému označenému prvku pri scrolle alebo posune po mape
 • import/export - ako riešiť prepojenie na projekt, ktorý neexistuje (možnosti či sa vytvorí nový, odstráni a pod.)
 • výpis elementov - dať sumárny graf a potom zobraziť detail, ak ich bude zobrazených veľa
 • logy môžeme zobraziť všetky a pridať k nim filtrovanie podľa zvolených parametrov
 • nie nad každým prvkom je možné zobraziť rovnaké parametre - výkonnostné/fyzikálne
 • zvýraznené prvky budú mať grafy, ostatné budú napríklad šedé bez grafov
 • pri spustení a prehrávaní simulácie prispôsobiť menu

Simulácia

 • treba zobraziť hierarchiu - radšej ju dať do modelu, aby to bolo pre používateľa rýchlejšie
 • import ceny a počasia poskytovať globálne, môžeme riešiť načítaním na začiatku a potom v simulácií si len zvoliť, ktoré z nich chceme - zatiaľ netreba riešiť
 • čo sa týka ceny, jedná sa skôr o orientačné ceny - stačí podpora všeobecného cenníka (pracovné dni, víkendy, sviatky a cenu po hodinách) - dať to možno ako položku v nastaveniach jednotne pre celý systém
 • vybrať si element, ktorý bude pre mňa dôležitý a budem mať k nemu rýchly prístup v simulácií
 • aké bude riešenie, ak sa element nachádza v podprojekte
 • ak sa nebudú otvárať podprojekty tak neviem zmeniť atribúty elementu v podprojekte
 • simulácia to bude bežať nad uloženými dátami alebo bude potrebné nakopírovať celý model
 • jeden scenár je, že mám existujúci model a idem robiť návrh nového modelu s ktorým chcem v budúcnosti pracovať
 • model samotný je reálny stav, treba ho odlíšiť od monitoringu
 • základná obrazovka topológie tam môže ostať vždy
 • pridať obrazovku len ak chcem zmeniť globálne parametre simulácie (druhá obrazovka sa nemusí vždy zobraziť) a nahradiť ju tlačidlom upraviť model z tretieho okna (druhá obrazovka - atribúty, tretia - čo sa bude sledovať)
 • finálny graf je dôležitý najmä pre finančný výsledok
 • potrebujem vedieť porovnať dva modely a výsledky ich simulácií
 • elementy dať samostatne, aby všetky projekty mohli využívať tie isté prvky
 • simulácie sa budú spúšťať nad tým istým modelom a označí sa platnosť modelu
 • viac grafov v jednom projekte, takže odkazovanie bude v rámci jedného projektu
 • v prípade uloženia modelu pre simuláciu je potrebné ukladať aj podmodely a ich zmeny
 • v simulácií chcem porovnať simuláciu s modelom a porovnať simulácie z dvoch verzií modelu
 • zmenený model - prepojenia, prvky a atribúty
 • verziovanie - najjednoduchšie a dostatočné riešenie pre náš projekt predstavuje kópia projektu
 • nie prepojenia a samostatné projekty a podprojekty ale grupu zobrazovať ako jeden uzol
 • s diff tvarom opatrne, radšej urobiť kópiu celého modelu (prípadne ukladanie zmien modelu) a dať používateľovi možnosť výberu - podľa Sféry vyhovuje požiadavkám
 • najjednoduchší diff tvar bude vhodné použiť pre zmenu atribútov simulácie, ktoré si viem ľahko ukladať a pracovať s nimi (pri vytiahnutých atribútoch sa dá využiť diff tvar)
 • odkaz na úplne iný projekt by nebol, len medzi grafmi v projekte
 • akákoľvek návrhová zmena je kópia, nový koncept riešenia
 • graf bude komplexný a bude obsahovať všetky podgrafy
 • simulácie nad starým modelom označiť ako neaktuálne
 • pridať možnosť pre pomenovanie simulácie
 • kópiu modelu pri každej simulácií nerobiť, spýtať sa používateľa či uložiť simuláciu/simuláciu a model
 • ak sa zmení simulácia tak dostanem informáciu o tom, že jej model bol zmenený
 • neviditeľné verzie modelu vytvorené pri simulácií nezobrazovať pri otváraní nového modelu
 • projekt -> pole grafov -> návrhy -> každý z nich má v sebe niekoľko simulácií (parametrické bez zmeny schémy)
 • stačí porovnávanie vrchnej krivky v hierarchií, tá je vždy spoločná pre všetky
 • Možnosti výberu grafu:

  • Ak robím modelovanie konkrétneho grafu a kliknem na simuláciu tak potom nech sa zobrazí okno rovno s ním
  • Môžem ísť do okna simulácie a až tam si vybrať verziu grafu
 • knižnica elementov samostatne

Simulačný engine

 • batéria je špeciálny prvok, lebo má správanie
 • každý bod pošle informáciu o sebe, akú má v aktuálnom bode spotrebu
 • simulačný engine oddelený od databázy, dostane len modely a prvky by mali reagovať
 • knižnica prvkov má dve úrovne, jednak obrázok/atribúty atď a potom jej správanie - ako sa simuluje
 • netreba riešiť straty na vedení, stačí vytvoriť sumu zapojených prvkov, lebo je zatiaľ nepodstatné ako sú zapojené
 • prvok musí vedieť akú má výrobu a spotrebu v danom čase
 • dôležité je správne definovať rozhranie aby bolo v budúcnosti možné použiť akékoľvek dáta
 • pozrieť si ako funguje simulácia v Matlabe
 • správanie systému by malo byť podobné ako sa správa Google Maps
 • elementy riešiť tak aby sa po kliknutí na tlačidlo dali pridať nové
 • Sféra preferuje Oracle a Microsoft technológie (Oracle XE)
 • môžeme použiť aj niečo iné ale treba mať dobre definované rozhrania, netreba riešiť databázu ako prioritu
 • Python je pre server vyhovujúci rovnako ako Angular pre Front-end

Ďalšie poznámky od Sféry:

 • Projekt - id, atribúty a graf s verziami, ktoré sa budú uchovávať
 • spísanie požiadaviek na databázu, ktorú budeme potom nasadzovať vo Sfére
 • definovať si roly v tíme
 • definovať kto koľko prispel k danému šprintu